TRAMITS AGENCIA TRIBUTARIA

TRAMITS AGENCIA TRIBUTARIA

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona, liquida, inspecciona i recapta els tributs propis de la Generalitat de Catalunya —excepte els referits a l’aigua i els residus— i els tributs estatals cedits totalment. També gestiona la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat.

https://atc.gencat.cat/ca/inici/